လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္

အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးအဖြဲ႔ကို တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအးဝင္း ဦးေဆာင္၍ ဖြဲ႔ စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္