လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္ဝင္း

1 week 3 hours ago
611 Hits

ေဆးရံုသည္ ကေလးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသားဖြား၊ ကုတင္ ၂၀၀ ဆန္႔ေဆးရံုျဖစ္ျပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ လွဴဒါန္းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ စည္းရံုးကာ အလွဴရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြမ်ား ျ...

Subscribe to လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္ဝင္း