လူပ်ိဳႀကီး

1 week 3 days ago
17,810 Hits

ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေစာင့္ေနစရာမလုိဘဲ ဘယ္သူ႔ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကိုမွ ထမ္းေနစရာမလိုဘဲ ဘယ္သြားခ်င္လဲ ခုခ်က္ခ်င္းထသြားလို႔ရတယ္။

Subscribe to လူပ်ိဳႀကီး