လိေမၼာ္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း

11 months 6 days ago
3,121 Hits

အသီးအႏံွေစ်းကြက္ က်ယ္ျပန္႔လာမွ စိုက္ပ်ဳိးသူတို႔ ပိုမိုအဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ က ကူညီသင့္သည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္မွ လိေမၼာ္စိုက္ေတာင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

Subscribe to လိေမၼာ္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း