လိင္ပညာေပး

1 month 3 days ago
8,378 Hits

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးကူညီမႈမ်ား၊ တရားဥပေဒအကာအကြယ္နဲ႔ လုံျခဳံေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနနိုင္ပါတယ္၊

Subscribe to လိင္ပညာေပး