လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑

2 months 6 days ago
1 Hit

“ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔  ဖိတ္ေခၚလိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္းလိုအပ္တဲ့ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္မႈ...

Subscribe to လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑