လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑

3 months 2 weeks ago
4,286 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အစိုးရသစ္လက္ထက္အတြင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ လံုေလာက္သည့္ တိုးတက္မႈမရွိဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“...

Subscribe to လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑