လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္

4 months 1 week ago
5,321 Hits

Starbucks ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ ပထမဦးဆံုးဆိုင္ကို ဆူးေလ Square တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ဆိုင္ခြဲမ်ားကို မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဖြင့္သြားမည္ကို အတည္အက်မသိရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္