လက္သည္းျဖင့္ ကုတ္ျခစ္ဆံုးမမႈ

 “ အ.လ.က ၄ က အလယ္တန္းျပဆရာမတစ္ေယာက္က ကေလးတစ္ေယာက္မ်က္ႏွာကို လက္သည္းေတြနဲ႔ ကုတ္တာေပါ့။ ဘယ္ေလာက္ဆိုးလဲမသိဘူး။  ကေလးမ်က္ႏွာမွာ လက္သည္းဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ကုတ္ထားတာ အနာ ေတြေတာင္ျဖစ္တယ္။

Subscribe to လက္သည္းျဖင့္ ကုတ္ျခစ္ဆံုးမမႈ