ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရြာငံၿမိဳ ႔နယ္၊ျမေစတီေက်းရြာ

အသီးအႏံွေစ်းကြက္ က်ယ္ျပန္႔လာမွ စိုက္ပ်ဳိးသူတို႔ ပိုမိုအဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ က ကူညီသင့္သည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္မွ လိေမၼာ္စိုက္ေတာင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

Subscribe to ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရြာငံၿမိဳ ႔နယ္၊ျမေစတီေက်းရြာ