ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း

1 week 2 days ago
1 Hit

ျပည္တြင္းသုံးစြဲမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ စက္သုံးဆီကုိ တန္ခ်ိန္သန္းခ်ီ တင္သြင္းသုိေလွာင္ထားႏုိင္ပါက စက္သုံးဆီ ေစ်းႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

Subscribe to ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း