ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

7 months 1 week ago
2,881 Hits

လက္ေတြ႔လုပ္ရတဲ့ အစိုးရလဲအခက္အခဲေတာ့ ရိွတာေပါ့ေလ။ အန္ကယ္တို႔ မျဖစ္မေန ေအာင္ျမင္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ရမွာပဲ။ ဇြဲမေလွ်ာ့ပါဘူး၊ အစိုးရကိုလဲ အပုပ္ခ်ေနတာမဟုတ္ဘူး။ အန္ကယ္တို႔က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွေစခ်င္တယ္။...

Subscribe to ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔