ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

1 week 17 hours ago
2,517 Hits

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ကုိရီးယား၊ စကၤာပူ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဆး႐ုံလုပ္ငန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္ အိတ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ ကစားစရာလုပ္ငန္း၊ ထရန္စေဖာ္မာလုပ္ငန္း၊ တိရစာၦန္အစားအစာ ထုတ္လုပ္ျ...

Subscribe to ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး