ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

1 day 4 hours ago
5,527 Hits

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ထီလက္မွတ္မ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္တင္ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဥပေဒလိုအပ္ေနၿပီး အဆိုပါဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၄င္းက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။...

Subscribe to ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး