ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

2 weeks 2 days ago
977 Hits

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴးရံုး)လက္ေအာက္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၂၄၃ ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ၁၃၃ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၇၃ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၅၄၉ ေက်ာင္း ရိွေနၿပီး...

Subscribe to ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး