ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

1 week 2 days ago
1 Hit

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည့္ ထပ္တိုးသံုးစြဲရန္ ေငြမ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ ကန္႔ကြက္သူမရိွ အတည္ျပဳေပးလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး