ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕

11 months 1 week ago
4,453 Hits

 “ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ အဆုိပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါသည္ ” ဟုအဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

Subscribe to ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕