ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း

2 weeks 5 days ago
1 Hit

“သေဘာတူညီမႈတစ္ခုမွာဆုိရင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူက အြန္လုိင္းစနစ္အတြက္ မိမိရဲ႕ ID Password ကုိ မိမိဘာသာ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းရမယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ မိမိရဲ႕ Password ကို ေျ...

Subscribe to ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း