ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္

4 months 3 weeks ago
4,920 Hits

"အေရးႀကီးတဲ႔အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ႔ လာေရာက္ၿပီးေတာ႔ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံတဲ႔သူေတြဟာ Doing Business in Myanmar or Doing Business in Yangon ဘယ္လုိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကရမလဲ။

Subscribe to ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္