ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္

2 weeks 5 days ago
3,396 Hits

"အေရးႀကီးတဲ႔အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ႔ လာေရာက္ၿပီးေတာ႔ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံတဲ႔သူေတြဟာ Doing Business in Myanmar or Doing Business in Yangon ဘယ္လုိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကရမလဲ။

Subscribe to ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္