ရင္သားကင္ဆာ

1 week 2 days ago
13,571 Hits

ဓါတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈ စီစဥ္ျခင္းကို သင့္ကုသမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ သင့္ဆရာဝန္က ဖန္တီးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ဓါတ္ေရာင္ျခည္လိုအပ္လဲဆိုတာနဲ႔ ဘယ္ကိုေပးရမလဲဆိုတာ   ေဖၚျပပါတယ္။

Subscribe to ရင္သားကင္ဆာ