ရခုိင္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္မ်ား

6 months 1 week ago
1 Hit

" ဒီျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အမိန္႔ေတြ ေပးခဲ့သူေတြ၊ ေနာက္ၿပီး မ်ဳိးႏြယ္စုေတြ၊ ဘာသာေရးအုပ္စုေတြ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတုိင္းအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈေတြ လုပ္ထားတဲ့ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတုိင္းကို ရည္ရြယ္ပစ္မွ...

Subscribe to ရခုိင္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္မ်ား