ရခုိင္ျပည္နယ္

1 month 1 week ago
1 Hit

သတင္းဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ေနရပ္ျပန္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ နယ္ေျမေက်းရြာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဂိုက္လုိင္းမ်ားအေပၚ လြဲမွားသည့္ ရည္ညႊန္း ကိုးကားမႈမ်...

Subscribe to ရခုိင္ျပည္နယ္