ရခုိင္ျပည္နယ္

3 days 13 hours ago
2,091 Hits

မုိးရာသီမွာ စပါးစိုက္လို႔မရရင္ တစ္ႏွစ္အတြက္ နစ္နာတယ္ေလ။ ဒီလုိ တစ္ႏွစ္စိုက္လို႔မရရင္ က်ေနာ္တို႔မွာ စိုက္ဘဏ္က ေခ်းယူထားတဲ့ ေငြေတြကို ျပန္ဆပ္တဲ့အခါ စပါးမစိုက္ရရင္ ျပန္ဆပ္ဖို႔ အခက္ခဲျဖစ္သြားမယ္ဆိုတာ ေ...

Subscribe to ရခုိင္ျပည္နယ္