ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုဥကၠဌ - ေဒၚေအးႏုစိန္

2 months 1 week ago
932 Hits

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္ေတြ မ်ားစြာ ရွိေပမယ့္လဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ပီျပင္လာေရးအတြက္ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ၿပီးေတာ့...

Subscribe to ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုဥကၠဌ - ေဒၚေအးႏုစိန္