ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔

1 week 3 days ago
14,366 Hits

လက္႐ွိေျမျပင္ အေနအထားတြင္ လုံၿခံဳေရးစခန္းမ်ားမွာ လုံၿခံဳေရး အသင့္ထား႐ွိျခင္း ၊ ေစာင့္ၾကည့္ကင္းမ်ား ခ်ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

Subscribe to ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔