ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္

6 months 1 week ago
1 Hit

“ျမွပ္ဖို႔ေတာ့ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ အဲေလာက္ ငါးတစ္ေကာင္ ေျမျမွပ္ဖို႔အတြက္ လုပ္သားငွားရတယ္။ တြင္းတူးရတယ္ ဘာညာေပါ့။ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးေတြ ဒုကၡက်တယ္။

Subscribe to ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္