ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေဆြးေႏြးပြဲ

9 months 2 weeks ago
66,894 Hits

" ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားလူဦးရည္တိုးပြားေရးကို စီမံခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔လုပ္ဖို႔သင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပလိုပါတယ္" ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

Subscribe to ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေဆြးေႏြးပြဲ