ရခိုင္ျပည္နယ္

13 hours 15 min ago
926 Hits

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ UEHRD ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန   ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး   ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေဆာင္ရြက္ေန သည္။

Subscribe to ရခိုင္ျပည္နယ္