ရခိုင္ျပည္နယ္

15 hours 59 min ago
2,883 Hits

“ထိုကဲ့သို႔ေသာစီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာျပည္နယ္အားျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ဒုတိယအဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္။ အဖြံ႕ျဖိဳးမႈေနာက္ အက်ဆံုးျဖစ္ေနရျခင္းဟာ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးရဲ႕ ဒဏ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ရခိုင္ျပည္နယ္