ရခိုင္ျပည္နယ္

ယေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးေဆးရံုတြင္ အေလာင္းမ်ားကိုထားရွိထားၿပီး လံုျခံေရးအင္အား ၁၀၀ေက်ာ္ခန္႔ ခ်ထားေၾကာင္းေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

Subscribe to ရခိုင္ျပည္နယ္