မႏၲေလးၿမိဳ႕ဝင္ဂိတ္

8 months 2 weeks ago
2,731 Hits

၂၀၁၈ / ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ၿမိဳ႕ဝင္ဂိတ္ေတြအဆင့္ျမႇင့္သြားမယ္ ။ ေငြေပးေခ်တဲ့ စနစ္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲသြားပါ မယ္။အဲဒီလိုလုပ္ျပီးရင္ ပုဂၢိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လုပ္ခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ စည္ပင္သာယာကပဲ လုပ္သြားပါမယ္...

Subscribe to မႏၲေလးၿမိဳ႕ဝင္ဂိတ္