မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး

2 weeks 5 days ago
1 Hit

ဒီမိုကေရစီအစိုးရတက္လာခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ စီစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးစီးသည့္ လယ္ယာေျမဧကေပါင္း ၉၃၇၉ ကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မကုန္မီ ေပးႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

Subscribe to မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး