မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕

1 week 3 days ago
15,286 Hits

အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းတခ်ဳိ႕ကထန္းေတာင္သူတို႔တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း၊   ဦးထုပ္၊ ကုလားထုိင္ စသည့္ထန္းပင္ထြက္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္နည္းပညာမ်ားပို႔ခ်ေနသည္။

Subscribe to မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕