မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

2 weeks 6 days ago
1 Hit

ၿပိဳင္ဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ လူဦးေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ျပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူသာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

Subscribe to မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး