မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ

2 months 1 week ago
3,246 Hits

ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္က ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မြန္ေဒသတြင္ရွိေသာ အျခားေသာ ပါတီႏွင့္ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ ဖိတ္ေခၚၿပီး ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျ...

Subscribe to မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ