မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

3 days 8 hours ago
1 Hit

အဆိုပါ(ဧရာမင္းစပါး)မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုစလင္းျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးမွဴးဦးျမင့္လင္းက ေက်းရြာတာဝန္ခံ ေတာင္သူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခ့ဲသည္။

Subscribe to မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး