မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

4 days 23 hours ago
1 Hit

ေဘးကင္းလုံၿခဳံေသာ ေသာက္သုံးေရအစီအမံသင္တန္းကို မေကြးတိုင္းေးဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ စတင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ သင္တန္း ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

Subscribe to မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး