မူးယစ္ေဆးစြဲလူငယ္မ်ား

“အေရးႀကီးတာက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူကိုယ္တိုင္ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ႔ဆႏၵအေပၚပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပင္ပက တုိက္တြန္းလို႔ ၊ သူငယ္ခ်င္းက လာခိုင္းလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ႔ဆႏၵ ရွိတဲ႔သူ မွ...

Subscribe to မူးယစ္ေဆးစြဲလူငယ္မ်ား