မူလြန္ေက်ာင္းအုပ္

ထိုသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာ ေရခ်ဳိးခန္းအတြင္း မိခင္ျဖစ္သူအား ဦးေခါင္းေသြးထြက္ဒဏ္ရာမ်ား၊ မ်က္ႏွာဝဲဘက္ျပတ္ရွ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to မူလြန္ေက်ာင္းအုပ္