မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒမ်ား

11 months 4 weeks ago
4,639 Hits

လက္ရွိတြင္ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုက စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးေ နေသးေၾကာင္း  ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိထားသည္။

Subscribe to မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒမ်ား