မုတၱမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအုပ္စု (Mottama Development Group)

10 months 6 days ago
9,148 Hits

“Min Residences” စုေပါင္းအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ မုတၱမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ပြဲဦးထြက္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

Subscribe to မုတၱမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအုပ္စု (Mottama Development Group)