မုတၱမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအုပ္စု (Mottama Development Group)

4 months 1 week ago
8,872 Hits

“Min Residences” စုေပါင္းအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ မုတၱမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ပြဲဦးထြက္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

Subscribe to မုတၱမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအုပ္စု (Mottama Development Group)