မိုးစပါးရိတ္သိမ္းမႈ

6 months 1 week ago
1 Hit

 “စပါးေတြက အခ်ိန္လြန္သြားၿပီ။ ရိတ္စက္ေတြကလည္း ခရီးမတြင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီေန႔ကစၿပီး လုံးဝမရိတ္ ေတာ့ဘူး။ တန္႔ပစ္လိုက္တယ္။”

Subscribe to မိုးစပါးရိတ္သိမ္းမႈ