မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ေတာင္ကုန္းေတြမ်ားတယ္။ ဆင္ေျခေလွ်ာေတြမ်ားတယ္။ အဲ့ဒီေပၚမွာပဲ ျဖစ္ကတက္ဆန္း အိမ္ေဆာက္ေနၾကတာေပါ့။ ဒီက မိုးကမ်ားေတာ့ ေျမအိၿပီးေတာ့ ၿပိဳက်သြားတာေပါ့”

Subscribe to မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္