မိုးကုတ္ၿမိဳ႕

1 week 4 days ago
855 Hits

" ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မွာ အေရးပါတဲ႔ေဒသတစ္ခုျဖစ္လာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံတကာ အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းမွာလည္း ျမန္မာ ျပည္သူ ျပည္သားေတြခရီးထြက္မယ္ဆိုရင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ဟာလည္း ခရီးထြက္လို႔...

Subscribe to မိုးကုတ္ၿမိဳ႕