မတၲရာၿမိဳ႕နယ္

3 days 23 hours ago
718 Hits

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီမွာက မိရုိးဖလာလုပ္တာရွိတယ္။ေဒသခံေတြ လုပ္တာရွိတယ္။ေဒသခံေတြလုပ္တာလည္း အနည္းဆံုး အႏွစ္ ၂၀၊၃၀အထက္မွာပဲ။ငါးလုပ္ငန္း၊ေျမစာရင္၊ေထြအုပ္ အားလုံးစာရင္းေပါက္ၿပီးသားပါ။

Subscribe to မတၲရာၿမိဳ႕နယ္