မင္းတို႔ ထမင္းဝေအာင္စား

ထိုသို႔ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားသူႀကီးက ဖမ္းဝရမ္းကို ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔အား ထုတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to မင္းတို႔ ထမင္းဝေအာင္စား