ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္

4 days 13 hours ago
6,078 Hits

ေကာက္ခံရရွိေသာ ဝင္ေငြခြန္ရေငြမ်ားကို အားလံုးမဟုတ္သည့္တိုင္ အမ်ားစုကို ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသင့္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြခြန္အျပင္ ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ မ်ားကို စည္းၾကပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ထိုအခြန္ႏွစ္ရပ္လံုးမ...

Subscribe to ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္