ဘဂၤါလီ

4 days 18 hours ago
8,258 Hits

ဘဂၤါလီမ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူသားျဖစ္တည္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္  ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး   ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾ...

Subscribe to ဘဂၤါလီ