ဘဂၤါလီ

2 months 3 days ago
1 Hit

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လမွ ဇူလုိင္လ ၂၄ရက္ေန႔အထိ တရားမဝင္ အေထာက္အထားမဲ႔ ဝင္ေရာက္လာ၍ ဖမ္းဆီးရမိေသာ မြတ္ဆလင္/ဘဂၤါလီဦးေရမွာ (၁၀၅)ဦးအထိ ရွိခဲ့သည္။

Subscribe to ဘဂၤါလီ