ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔

6 months 4 days ago
692 Hits

"တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူမႈစီးပြားေရးလမ္းစဥ္ေတြဟာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္အတြက္ပါ မူတည္ေနတဲ႔အတြက္ ထိရွလြယ္ အုပ္စုထဲမွာပါဝင္ေနတဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕အေျခခံသေဘာတရားေတြကို အေလးထားကာကြယ္...

Subscribe to ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔