ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္

1 week 1 day ago
54,214 Hits

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ေျပာစကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ၊ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား အၾကားတြင္ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနမႈမ်ား လည္း ရိွေနခဲ့သည္။

Subscribe to ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္