ပေရာဂကုသည္

ယေန႔ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးတြင္ ပေယာဂကုသသည္ဟုဆိုကာ ကေလးငယ္သံုးဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး တစ္ဦး ဖူးေရာင္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည့္အမႈ ျဖစ္သည္။

Subscribe to ပေရာဂကုသည္