ပုဇြန္ေတာင္ ေရေက်ာ္ပြဲေစ်း

အသံခ်ဲ႕စက္၊ ေဆာင္းေဘာက္၊ စပီကာ၊ ေလာ္မ်ားအား သီးျခားဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားအား ည ၁၁ နာရီထိသာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁ဝ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳ...

Subscribe to ပုဇြန္ေတာင္ ေရေက်ာ္ပြဲေစ်း