ပိေတာက္သစ္

ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ပိေတာက္သစ္မ်ားမွာ (ဓားေရႊ) ၇၈ တံုးျဖစ္ၿပီး အေလးခ်ိန္ ၁ဝ တန္ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ( ၂,၆ဝ၈,၂ဝဝ) က်ပ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Subscribe to ပိေတာက္သစ္