ပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ခိုင္

11 months 1 week ago
4,055 Hits

ပံုမွန္ကေတာ့ အာေခါင္စပ္ၿပီးေတာ့ လည္ေခ်ာင္းနာတယ္ဆိုတာက အျပင္ဘက္က ေရာဂါပုိးဝင္လာလို႔ အာေခါင္ေရာင္တဲ့ ေရာဂါလို႔ ေခၚပါတယ္။

Subscribe to ပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ခိုင္