ပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ခိုင္

4 months 3 days ago
3,251 Hits

ပံုမွန္ကေတာ့ အာေခါင္စပ္ၿပီးေတာ့ လည္ေခ်ာင္းနာတယ္ဆိုတာက အျပင္ဘက္က ေရာဂါပုိးဝင္လာလို႔ အာေခါင္ေရာင္တဲ့ ေရာဂါလို႔ ေခၚပါတယ္။

Subscribe to ပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ခိုင္