ပါရမီစြမ္းအင္လီမိတက္

1 week 2 days ago
1 Hit

ပါရမီစြမ္္းအင္လီမိတက္၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးျပည့္၀ထြန္းက “အိႏိၵယရဲ႕ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူ၀ါဒကေန ပုံစံစုံ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ဳိးေတြ  ပုိမုိျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

Subscribe to ပါရမီစြမ္းအင္လီမိတက္