ပဋိပကၡအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔

8 months 1 day ago
7,237 Hits

စုံစမ္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေမလ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ထံတင္ အစီရင္ခံတင္ရမည္ဟုလည္း ဦးေမာင္ေတးကဆိုသည္။

Subscribe to ပဋိပကၡအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔