ပဋိပကၡအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔

1 year 2 days ago
7,352 Hits

စုံစမ္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေမလ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ထံတင္ အစီရင္ခံတင္ရမည္ဟုလည္း ဦးေမာင္ေတးကဆိုသည္။

Subscribe to ပဋိပကၡအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔